گزارش تصویری تجلیل صندوق حمایت از نوریان، سیروس پور و کلانی