عیادت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره صندوق از احتشام زاده