مجمع پیشکسوتان اسکی با همکاری صندوق حمایت برگزار شد