مراسم یادبود سومین روز عروج ملکوتی شهید بهزاد کتیرائی برگزار شد