بازدید ابطحی، موسوی و کریمی از مجموعه ورزشی شهید کشوری