حضور مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره صندوق در فدراسیون تنیس روی میز