مدیران صندوق حمایت به تماشای تئاتر «رستم و سهراب» مددجویان کهریزک نشستند