دیدار پیشکسوتان با مشاور وزیر ورزش و مدیرعامل صندوق حمایت