عیادت از پیشکسوت کشتی ایران
سید محمد خادم حقیقت
عکس: محمدحسین شیردل