مراسم یادبود هفتمین روز درگذشت مرحوم حسینی - عکس: محمد حسین شیردل