عیادت وزیر ورزش و جوانان و مدیرعامل صندوق از منوچهر برومند و عباس زند