عیادت وزیر ورزش و جوانان و مدیرعامل صندوق از ابراهیم آشتیانی - عکس: محمدحسین شیردل