عیادت دکتر سلطانی فر و محمد جمشیدی از اکبر افتخاری و محمد بزم آور - عکس: محمدحسین شیردل