عیادت مسئولان ورزش از امیر احتشام زاده، پیشکسوت تنیس روی میز - عکس: محمدحسین شیردل