عیادت مسئولان صندوق و اهالی والیبال از جمشید قدیری - عکس: محمدحسین شیردل