عیادت مسئولان صندوق از پیشکسوت فوتبال، ایرج قلیچ خانی - عکس: محمدحسین شیردل