برزگر: صندوق در مسیر الگوسازی قدم های موثری برمی داردمنصور برزگر پیشکسوت کشتی معتقد است ما با تجلیل و تقدیر از پیشکسوتان به الگوسازی برای جوان ها کمک می کنیم.

برزگر در گفت و گو با روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور گفت: برای از بین بردن هر کشوری باید گذشته اش را از آن بگیرند بنابراین الگوسازی از گذشتگان و نامداران کار بزرگی است که تاثیرات فرهنگی و اجتماعی دارد. هنگامی که از پیشکسوت برجسته ای تجلیل می شود در واقع به جوانانمان الگو معرفی می کنیم.

وی افزود: متاسفانه در زمانه کنونی از الگو درست کردن خودداری می شود. از صندوق و دکتر ابطحی برای برگزاری مراسم تجلیل از پیشکسوتان سپاسگزاریم که در مسیر این الگوسازی قدم های موثری بر می دارد. هر چقدر این مراسم بیشتر به تصویر کشیده شود و به جوان ها نشان داده شود در این راستا پیش خواهیم رفت.

برزگر ادامه داد: این نشان می دهد که اگر فردی در جوانی برای این کشور زحمت کشیده قدر زحماتشان دانسته می شود. بالاخره این افراد در یاد و اذهان با چنین برنامه هایی خواهند فهمید که بالاخره زحمات آن ها ارج نهاده خواهد شد. با برگزاری این تقدیرها خستگی سال ها از تن پیشکسوتان بیرون خواهد رفت و شور و شعفی در درونشان ایجاد می شود که وصف ناپذیر است.