پیشکسوت کشتی: پیگیری امور پیشکسوتان باعث تقویت روحیه آن‌ها می شودمحمدابراهیم سیف پور پیشکسوت کشتی کشور معتقد است انجام امور حمایتی برای پیشکسوتان باعث تقویت روحیه آن ها می شود و افتتاح خانه پیشکسوتان نیز یکی از مهم ترین اقدامات در همین راستاست.

سیف پور در حاشیه افتتاح خانه پیشکسوتان به خبرنگار صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور گفت: از دکتر ابطحی برای افتتاح خانه پیشکسوتان تشکر می کنم هر چند که معتقدم این اتفاق خیلی دیر افتاده و قهرمانان المپیک و جهان خیلی قبل از این به چنین مکانی نیاز داشتند.

وی با بیان اینکه صندوق همیشه جویای حال ما بوده است، اضافه کرد: در مدت حضور دکتر ابطحی اتفاق های خوبی در صندوق افتاده است. وی انسانی با نیت خوب و پیگیر است و تعامل خوبی با پیشکسوتان دارد. صحبت های دکتر در مورد اقدامات و حمایت های آتی خانه باعث تقویت روحیه ما شد.

سیف پور تجلیل از پیشکسوتان را بسیار ارزنده توصیف کرد و ادامه داد: پیشکسوتانی که زمانی برای این کشور و مردم افتخار کسب کرده اند، به گردن این کشور حق دارند و باید مورد حمایت باشند و یادشان گرامی داشته شود بنابراین برگزاری مراسم گرامیداشت کار بسیار خوب و بزرگی است.

وی اظهار کرد: تجلیل از پیشکسوتان باعث می شود که ما انرژی بگیریم هر چند ما روحیه مان خوب است و همچنان ورزش را ادامه می دهیم ولی چنین رویدادهایی باعث افزایش روحیه ما می شود.