پنجمین جلسه مدیران صندوق و مدیران عامل شرکت ها با حضور محمد خرم