دیدار مسئولان صندوق حمایت با پیشکسوت والیبال شعبان محمدی