جلسه دو شرکت تابعه صندوق با محمد خرمجلسه اعضای هیأت مدیره شرکت های ارتباط گستر و پیشکسوتان توسعه سرور با حضور محمد خرم مدیرعامل صندوق برگزار شد.