تجلیل محمد خرم از کارکنان روابط عمومی به مناسبت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی