عیادت مسئولان صندوق از پیشکسوت وزنه برداری علی رضا رحمانی