تجلیل از جانبازان و کارکنان فرزندان ایثارگر صندوق حمایت