جلسه مدیران عامل شرکت های صندوق با حضور محمد خرم و سید جواد موسوی