دیدار مسئولان صندوق با سیدعلی اکبر حیدری پیشکسوت کشتی