اولین جلسه مدیران شرکت های تابعه صندوق در سال جدید برگزار شد