نشست پیشکسوتان کونگ فو با حضور بهزاد کتیرایی - عکس: محمدحسین شیردل