با حکمی از سوی محمد خرم

مرتضی کاظمی مدیر حوزه مدیرعامل و روابط عمومی صندوق شدبا حکمی از سوی محمد خرم مدیرعامل صندوق حمایت، مرتضی کاظمی به عنوان مدیر حوزه مدیرعامل و روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور معرفی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، محمد خرم مدیرعامل صندوق حمایت با حکمی مرتضی کاظمی را به عنوان مدیریت حوزه مدیرعامل و روابط عمومی صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور معرفی کرد.

حکم صادر شده به قرار زیر است: