حضور صندوق حمایت در مراسم باشکوه راهپیمایی 22 بهمن - عکس: محمدحسین شیردل